Արդյունաբերական էկոնոմիկա և կառավարում

aek_1Արդյունաբերական էկոնոմիկա և կառավարում>> ամբիոնը կազմավորվել է 1998թ.‑ին` որպես մասնաճյուղում առաջին կառուցվածքային միավոր, որը կադրեր է պատրաստում <<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)>> մասնագիտության գծով:

Ամբիոնի վարիչ՝ Սահակյան Մելանիա Հարությունի տնտ.գ.թ., դոցենտ
e`mail: econom_gyumri@seua.am

Ամբիոնում իրականացվող կրթական ծրագրերը

<<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)>> մասնագիտություն, բակալավրական կրթական ծրագրով` առկա և հեռակա ուսուցմամբ:
<<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)>> մասնագիտություն, մագիստրոսական կրթական ծրագրով` առկա և հեռակա ուսուցմամբ:
<<Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ>> մասնագիտություն, միջին մասնագետի կրթական ծրագրով՝ առկա ուսուցմամբ:

Գիտական գործունեությունը

Ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների ուղղվածություններն են՝
1. Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ձեռնարկությունների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման հետազոտումը:
2. Ձեռնարկությունների օպերատիվ կառավարման և արտադրության օպտիմալացման խնդիրների հետազոտումը: