ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Ֆ Ա Կ ՈՒ Լ Տ Ե Տ (ԲԳՏՀ)

bgthՖակուլտետի դեկան` տեխն.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Հովհաննես Վաչագանի Ենգոյան:

ԲԳևՏՀ ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է մասնաճյուղի առաջին մասնաշենքի 2-րդ հարկում` 1209 սենյակում:
Հեռ. +374 312 4 65 83, email: h.engoyan@polytechgyumri.am

Ֆակուլտետը ձևավորվել է 2013 թվականին: Ներկայումս ֆակուլտետում ուսուցումն իրականացվում է բակալավրական և մագիստրոսական առկա ուսուցման կրթական ծրագրերով, հետևյալ մասնագիտություններով`

1.«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» (բակալավր, մագիստրոս*),
2. «Էլեկտրաէներգետիկա» (բակալավր),
3. «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (Էներգետիկայի ճյուղում), (բակալավր),
4. «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» (բակալավր),
5. «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և էլեկտրոնիկա» (բակալավր),
6. «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» (բակալավր),

Ամբիոններ

  1. Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա
  2.  Բնական գիտություններ
  3.  Էլեկտրաէներգետիկական ինֆորմացիոն և ավտոմատացված համակարգեր
  4. Հումանիտար առարկաներ և մարմնակրթություն

Ֆակուլտետի դասախոսական անձնակազմը `

Գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր -3
Գիտությունների թեկնածու, դոցենտ- 23
Ասիստենտ, դասախոս -11