Լաբորատորիաները և կցված տարածքներ

 1  2
 ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
 ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
 3  4
 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ